කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

භූ කම්පන ගවේෂණ භූ දර්ශනයේ ප්‍රමුඛතම නිෂ්පාදන වර්ග හයක් ඇත, වර්ග 60 කට වඩා ඇත. ඛනිජ තෙල්, ඛනිජ හා භූ විද්‍යාත්මක ගවේෂණය, මාර්ග, පාලම, වේල්ල සහ උමං මාර්ග ඉදිකිරීම, අධික යාන්ත්‍රික කම්පනය, භූමිකම්පා අධීක්ෂණය යනාදියෙහි නිෂ්පාදන බහුලව භාවිතා වේ.

gre